Vertical (LAT) Pulley

מתקן פולי ורטיקלי (LAT) תוצרת חברת Lojer הפינית, מיועד לתירגול תנועה שכיווונה מעלה-מטה ולהיפך, באופן המאפשר אימון מספר קבוצות שריר בו-זמנית. מגוון אביזרים מאפשר אימון מדורג בהתאם לאקטיביות המטופל.

  • גובה ידית אחיזה ואורך חוט המשיכה ניתנים לקביעה במרווחים של 5 ס"מ
  • מאפשר תנועה שקטה, חלקה ומלאה
  • 6 נקודות קיבוע לקיר
  • קובע המתקן ניתן להתאמה לגובר חדר התירגול (198,228 ס"מ)