EZ8

פרוב לדופלר המשתמש באלומה רחבה ותדר דגימה של 8 מגה-הרץ לצורך איתור ומיקום קל של כלי דם. דוגמאות לשימוש: כלי דם טיביאליים ובראכיאליים (גפה עליונה).